* Số lớp học: 18 * Số học sinh: 648; Số học sinh nữ: 313 Trong đó: ...